آمار اوپک نیز اشغال بازار نفت ایران توسط روسیه را تکذیب می کند.
«آمار اوپک نیز اشغال بازار نفت ایران توسط روسیه را تکذیب می کند» | اقتصادی

https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=