آیا کشاورزان گیلانی که از کم آبی متحمل خسارت شدند و با تعجب شاهد نابودی کشاورزی خود بودند، غرامت پرداخت می شود؟


آیا کشاورزان گیلانی که از کم آبی متحمل خسارت شدند و با تعجب شاهد نابودی کشاورزی خود بودند، غرامت پرداخت می شود؟

شکی نیست که اگر آب نباشد رشد نهال در مزارع برنج متوقف می شود.

و محصولات موجود نیست…

امروز در حدفاصل رودبنه و لاهیجان زمین کشاورزی را دیدم که نهال آن به دلیل کم آبی سوخته بود.

عکس های آنها را ببینید و به مصاحبه ما با یکی از کشاورزان گوش دهید:

آیا کشاورزان گیلانی که از کم آبی متحمل خسارت شدند و با تعجب شاهد نابودی کشاورزی خود بودند، غرامت پرداخت می شود؟

آیا کشاورزان گیلانی که از کم آبی متحمل خسارت شدند و با تعجب شاهد نابودی کشاورزی خود بودند، غرامت پرداخت می شود؟

آیا کشاورزان گیلانی که از کم آبی متحمل خسارت شدند و با تعجب شاهد نابودی کشاورزی خود بودند، غرامت پرداخت می شود؟

یدسیدمحمد جعفرنژاد