اتحاد اقتصادی عربستان با پنج کشور عربی – نبأ خبر


عربستان سعودی در ماه های اخیر توسعه روابط خود با کشورهای عربی را در دستور کار قرار داده و از این طریق تلاش می کند ائتلاف بزرگی بین کشورهای عربی ایجاد کند تا بتوانند ائتلاف بزرگی با کشورهای عربی ایجاد کنند. منطقه . به جز کشورهای عربی، در این مدت عربستان با کشورهای ترکیه، روسیه، چین و هند نیز رایزنی هایی برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی خود داشت.

به گزارش نبأخبر، ولیعهد عربستان اخیرا از تاسیس ۵ شرکت منطقه ای توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور با هدف سرمایه گذاری در کشورهای اردن، بحرین، سودان، عراق و عمان خبر داده است.

عربستان سعودی در ماه های اخیر توسعه روابط خود با کشورهای عربی را در دستور کار قرار داده و از این طریق تلاش می کند ائتلاف بزرگی بین کشورهای عربی ایجاد کند تا بتوانند ائتلاف بزرگی با کشورهای عربی ایجاد کنند. منطقه . به جز کشورهای عربی، در این مدت عربستان با کشورهای ترکیه، روسیه، چین و هند نیز رایزنی هایی برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی خود داشت. علاوه بر اقدامات قبلی، یک شرکت سرمایه گذاری سعودی-مصری در ماه اوت با استفاده از منابع این صندوق تأسیس شد.

بر اساس هدف عربستان سعودی، کل سرمایه گذاری از طریق این شرکت ها به ۲۴ میلیارد دلار خواهد رسید. سوالی که در این بین مطرح می شود این است که عربستان سعودی با چه هدفی این صندوق سرمایه گذاری را تاسیس کرده است؟ بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این شرکت ها باید در بخش های مختلف از جمله «زیرساخت»، «املاک»، «معدن»، «خدمات پزشکی»، «خدمات مالی»، «غذا و کشاورزی»، «صنعت»، «ارتباطات و ارتباطات» فعالیت کنند فن آوری”. .

تاسـیس ایـن در چارچـوب اسـتراتژی صنـدوق سـرمایه گـذاری بـرای بررسـی و اسـتفاده از هـای سـرمایه‌گـذاری در منطقـه خاورمیانـه و آفریقـا بـا هـدف ایجـاد شـراکت هـای اقتصـادی اسـتراتژیک بلنـد مـدت بـرای بـرای تحقـق درآمدهـای پایـدار در چارچـوب چارچـوب چشـم سـعودی ۲۰۳۰ صـورت صـورت گرفتـه.

کد خبر: ۲۰۴۲۷۲