از نظر تغذیه ، چرا کسی به جای شیر بدون لاکتوز ، شیر کامل را انتخاب می کند؟ : تغذیه


تفاوت واضحی بین شیر نیمه چرب یا بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. بسیاری از مواد مغذی کاهش یا حتی نصف می شوند. مردم معمولاً نگران دریافت چربی یا کربوهیدرات (به شکل قند) هستند ، اما تا آنجا که می توانم بگویم ، پروتئین و سایر مواد مغذی معمولاً تقریباً نصف شده است.

با این حال ، به نظر می رسد که تنها چربی و قند از شیر بدون لاکتوز حذف می شود در حالی که پروتئین را حفظ می کند.

بنابراین ، صرف نظر از این که فردی به لاکتوز حساسیت ندارد یا نه ، و صرفاً به تغذیه توجه می کند ، چرا کسی به جای شیر بدون لاکتوز ، شیر کامل را انتخاب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید