انتشار فراخوان عمومی شرکت فولاد خوزستان در خصوص شناسایی سازندگان، پیمانکاران


اطلاعیه مهم آگهی فراخوان عمومی شرکت فولاد خوزستان در خصوص شناسایی سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان منتشر شد.

دیدار نیوز: اطلاعیه مهم آگهی فراخوان عمومی شرکت فولاد خوزستان در خصوص شناسایی سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان بومی منتشر شد

 

.انتشار فراخوان عمومی شرکت فولاد خوزستان در خصوص شناسایی سازندگان، پیمانکاران