بازپرس انتخابات ویسکانسین که برای بررسی پیروزی بایدن استخدام شده است، می گوید که او سوابق را حذف کرده است


مایکل گیبلمن، قاضی سابق دادگاه عالی ویسکانسین که برای تحقیق در مورد پیروزی جو بایدن در سال ۲۰۲۰ در ایالت میدان نبرد استخدام شده بود، شهادت داد که او به طور معمول سوابق را حذف کرده و یک حساب ایمیل شخصی را غیرفعال کرده است.

رونوشت ویدیویی

[MUSIC PLAYING]