تعداد نمایندگان کمیسیون حقوقی کم است چون به خارج از کشور سفر نمی کنیم


نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس

حسن نوروزی گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس کمیته ما را نمی خواهند. چون در کمیسیون حقوقی و قضایی کار زیاد است و سفرهای خارج از کشور وجود ندارد.

تعداد نمایندگان کمیسیون حقوقی کم است چون به خارج از کشور سفر نمی کنیم

ملاقات_اخبار_خوزستان| «حسن نوروزی» نماینده رباط کریم و نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تاخیر در انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون گفت: زمان برگزاری انتخابات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مهرماه است. هر سال”. چون تاریخ تشکیل کمیسیون مهرماه بود.
وی در خصوص اینکه آیا این موضوع با قوانین مندرج در آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد یا خیر، افزود: خیر، هیچ تناقضی وجود ندارد زیرا پس از تغییر اساسنامه، هر کمیسیون می تواند ظرف یک سال انتخابات برگزار کند.
نماینده رباط کریم درباره تعداد کم اعضای کمیسیون قضایی نسبت به سایر کمیسیون ها اظهار داشت: متاسفانه نمایندگان کمیسیون ما را نمی خواهند. چون در کمیسیون حقوقی و قضایی کار زیاد است و سفرهای خارج از کشور وجود ندارد.
انتهای پیام/