حاضر دستاوردهای گروه تجاری ایران خودرو در نمایشگاه تهران


گروه تجاری ایران خودرو‌، اخیر ترین محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای تجاری خودرا در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران به حاضر می گذارد.

به گزارش پرشین خودرو، {در این} نمایشگاه گروه تجاری ایران خودرو بروزترین tp-date خودروهای تولیدی تجاری با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را کشف نشده دید عموم قرار خواهد داد.

حضور گروه تجاری ایران خودرو در نمایشگاه خودرو تهران ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند جایگزین حضور {در این} نمایشگاه بارذدیگر جایگاه خودذرا {در میان} مشتریان افزایش بخشد.

دستاوردهایی کدام ممکن است گروه تجاری ایران خودرو در نمایشگاه مذکور به حاضر خواهند گذاشت، برای چندمین مرتبه نشان دادن خواهد کرد کدام ممکن است بستگی به توان خانه در بخش های تجاری ممکن است راه مناسبی برای پیشرفت در شرایط تحریم های در سراسر جهان باشد.‌

گروه تجاری ایران خودرو به در کنار گروهی اجتناب کرده اند نمایندگی های تحمل محافظت شخصی همراه خود هدف ارایه تصویری اجتناب کرده اند توانمندی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن محصولات جدید در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران حضور فعالی خواهند داشت.

چهارمین نمایشگاه خودرو تهران اجتناب کرده اند ۲۷ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه در سراسر جهان شهرآفتاب برگزار ممکن است.

ستاد برگزاری چهارمین نمایشگاه خودرو تهران ساعات بازدید اجتناب کرده اند این نمایشگاه را ۱۱ الی ۱۸ گفتن کرده است.