خبر «عشقی از بورس رفت/ رئیس جمهور جدید از امام صادق می آید»

خبر «عشق از کیسه رفت/ رئیس جمهور جدید از دست امام صادق می آید» | اقتصاددان
https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=