خبر «پذیرش طرف افغانستان برای رهاسازی جریانات آب/حوضه هیرمند در مسیر اصلی و طبیعی به سمت ایران»


خبر «پذیرش طرف افغانستانی آزادسازی حوضه هیرمند/آب در مسیر اصلی و طبیعی خود به سمت ایران جاری می شود» | اقتصاددان
https://script.eghtesadafarin.com/iframe.php?url=