سیگاری ها چقدر مالیات پرداخت کردند؟ – پرس صدا


بررسی عملکرد سه ماهه درآمدهای مالیاتی امسال نشان می دهد که بیش از ۲۰۰ میلیارد مالیات سیگار وصول شده است.
در این زمینه بررسی عملکرد سه ماهه درآمد مالیاتی امسال نشان می دهد که معادل ۲۹۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون برداشت مالیات از محل فروش سیگار دریافت شده است./رویداد آنلاین