واکنش رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی به افزایش انتقادها از دولت


نورنیوز نوشت :

بحران جهانی غذا بدلیل کرونا، خشکسالی و جنگ اوکراین رو به افزایش است. پارانههای غیرهدفمند در ایران که موجب قاچاق معکوس، ایجاد رانت و بسترسازی برای فساد شده به این بحران دامن زده. دولت همزمان با اصلاح رویه های غلط اقتصادی، حمایت مستقیم از اقشار ضعیف تر را با جدیت ادامه می دهد.

 واکنش رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی به افزایش انتقادها از دولت

بیشتر بخوانید :b
۲