/ویژه/ از اعلام مذاکرات نهایی با خصوصی سازی تا سایه نگرانی ها در اجرای واگذاری ها؛ آیا وجود تجربیات شکست خورده مانع خصوصی سازی شرکت های خودروسازی می شود؟ / تاکید مجلس بر توجه دولت به تحویل سهام خودروسازانآیا وجود تجربیات شکست خورده مانع خصوصی سازی شرکت های خودروسازی می شود؟  / تاکید مجلس بر توجه دولت به تحویل سهام خودروسازان
این در حالی است که هفته گذشته وزیر صمت اعلام کرد که واگذاری خودروسازان در مرحله نهایی مذاکرات با سازمان خصوصی سازی است و برخی اظهارنظرها همچنان حاکی از عدم عزم جدی دولت در این واگذاری است.خصوصی سازی خودروسازان بر لزوم دقت نظر تاکید کرد. در مورد نحوه واگذاری سهام دولتی در شرکت های خودروسازی و اصرار بر واجد شرایط بودن خریدار.