چگونه ابراز پشیمانی کنید: ۶ م componentلفه منصفانه عذرخواهی خوشایند


“عشق یعنی به هیچ وجه نگویی متاسفم.” خواه یا نه اجتناب کرده اند این جمله بی قطعا ارزش آن را دارد تر هم موجود است؟. وقتی وارد منصفانه اتصال می‌شوید، حتما در یک واحد فاصله به شخصی مجبور به عذرخواهی می‌شوید. این کدام ممکن است چگونه ابراز پشیمانی کنید ضروری است. شاید سطح عذرخواهی فرق تدریجی: گاهی همراه خود منصفانه “اوه، متاسفم”، می‌توانید موضوع پیش آمده را رفع کنید. گاهی بیش از حد هم برایتان اهمیت ندارد شخص مقابلتان قبول می‌تدریجی هر دو خیر ساده می‌گویید “متاسفم، باشه؟”.

چگونه عذرخواهی کنیم: ۶ م componentلفه منصفانه عذرخواهی خوشایند

مطلب مرتبط: جلب احترام دیگران: ۱۴ راه آسان برای این کدام ممکن است مردمان ارائه می دهیم احترام بگذارند

این عذرخواهی یعنی بیش از حد هم متاسف نیستید. {همه ما} چنین رفتارهایی داشته ایم. با این حال باید به مجازات ها آن نیز در نظر گرفته شده کرد. وقتی واقعا کاری کرده اید کدام ممکن است به همکار اقامت‌تان ظلم، توهین هر دو آسیب رسانده است، ابراز پشیمانی کنید. با این حال چه چیزی باعث منصفانه عذرخواهی خوشایند تبدیل می شود؟. حتما باید اجتناب کرده اند عمق روده ها بخواهی کدام ممکن است عذرخواهی کنی، {در این} هیچ شکی نیست. با این حال منصفانه عذرخواهی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح ساختار روایتی خودش را دارد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن پیروی کنید. عذرخواهی نیز یادآور هر رفتار عکس ساختار خاص خودش را دارد. به این انجمن سطوح عذرخواهی به شش بخش قطع می‌شود.

مطلب مرتبط: این ۱۰ عبارت را به اشخاص حقیقی عصبانی نگویید

 • ابراز تاسف
 • دلیل دادن با توجه به آنچه خطا شده است
 • قبول وظیفه
 • گفتن پشیمانی
 • هدایت ترمیم اتصال
 • تقاضا بخشش

درک این شش مرحله ارائه می دهیم امکان عذرخواهی درست به معنای دقیق را می‌دهد. به سختی پیچیده به نظر می رسد مانند است، کدام ممکن است اگر {به درستی} انجام شود، این شش مرحله ۹ تنها فوق العاده آسان، اما علاوه بر این انصافاً کارآمد هستند. {در این} مطلب این سطوح هر کدام به صورت به صورت جداگانه دلیل داده شده کدام ممکن است چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا این سطوح مهم هستند.

مطلب مرتبط: راهکارهای ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب شدن دختران کدام ممکن است هر زنی باید به آنها ملاحظه تدریجی!

 1. ابراز تاسف راهی برای این کدام ممکن است چگونه ابراز پشیمانی کنید

{برای شروع}، ساده باید به طرف مقابل اطلاع دهید کدام ممکن است اجتناب کرده اند کاری کدام ممکن است انجام داده اید متاسف هستید. ضروری است کدام ممکن است رضایت او را جلب کنید از برای شکسته نشده این اتصال به آن است خواستن دارید. لحن خاص ممکن است فوق العاده ضروری است. اگر به نظرتان لحن صحبت ممکن است غیرصادقانه، طعنه‌آمیز هر دو اصلا آزرده خاطر باشد، هر آن چه کدام ممکن است بخواهید اطلاع دهید پوچ {خواهد بود}. لحن ممکن است کاری می‌تدریجی به همان اندازه میزان متاسف بودن ممکن است برای خطا ممکن است را خاص تدریجی. مناسب {در این} مرحله است کدام ممکن است لحن می‌تواند تمایز تحمیل تدریجی. می‌توانید اطلاع دهید: «من می خواهم واقعا متاسفم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی هم حس پشیمانی را به صدایتان اضافه کنید. هر دو می توانید همراه خود لحنی طعنه آمیز اطلاع دهید: «متاسفم، توهین کردم؟» را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد عذرخواهی شخصی را به صفر برسانید.

مطلب مرتبط: توضیحات بی میلی زن به شخص: ۳۰ سیگنال کدام ممکن است تولید دیگری همسرتان، ممکن است را دوست ندارد

 1. دلیل دادن با توجه به آنچه خطا شده است

{در این} مرحله ممکن است فرصتی برای دلیل دارید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شریک زندگی هر دو همکار اقامت شخصی اطلاع دهید کدام ممکن است دلیلی پایین اشتباهی کدام ممکن است مرتکب شده اید موجود است. این مورد ممکن است به همان اندازه حد زیادی به همسرتان اجازه دهد کدام ممکن است قصد پایین اعمال ممکن است را ببیند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید دیدگاه شخصی را با توجه به علت ناراحتی اش اصلاح دهد. شریک زندگی ممکن است در نظر گرفته شده می‌تدریجی به خاطر بی ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ندادن به انجام منصفانه کار، خطا حرکت می‌کنید. با این حال اگر استدلال دقیق ممکن است را به خاطر خطای ممکن است بشنوند، ممکن است تذکر شخصی را اصلاح داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت بهتری پیدا تدریجی. چنین رفتاری به طرف مقابل کمک تدریجی به همان اندازه بفهمد کدام ممکن است چگونه این رخ داده است است. به گونه‌ای کدام ممکن است آن ها بتوانند بفهمند کدام ممکن است این می تواند یک خطا هر دو خطا {بوده است}. این شبیه به جایی است کدام ممکن است او می‌تواند جای ممکن است قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک تدریجی چگونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا این رخ داده است است.”

مطلب مرتبط: اگر این کارها را انجام نداده اید، وارد اقامت مشترک نشوید

 1. قبول وظیفه برای این کدام ممکن است چگونه ابراز پشیمانی کنید

امتحان کردن این برای برخی اشخاص حقیقی دردسرساز است. از آن ها خواستن دارد اجتناب کرده اند حالت تدافعی شخصی خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف کنند کدام ممکن است چه مسئولیتی دارند. اگر کار اشتباهی انجام دادید، باید وظیفه آن را بپذیرید. {این مهم} است، از ممکن است به همکار اقامت ممکن است نماد دهد کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند اعمال شخصی آگاه هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت شخصی به دلیل آن را می پذیرید. عدم عذرخواهی هر دو قبول نکردن وظیفه آن ساده اوضاع را می تدریجی. قبول وظیفه به این معناست کدام ممکن است وقتی این کار را انجام دادم خطا کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه اعمالم را می پذیرم. با بیرون هیچ حرف اضافه ایی مستقیم اطلاع دهید کدام ممکن است وظیفه کار شخصی را می‌پذیرید. هر دو برای بی ارزش تحقق بخشیدن فردی عکس برای آنچه رخ داده است است، نیستید.

مطلب مرتبط: هک کردن اکسی توسین – راه های ساده برای سرزنده کردن هورمون لذت در هیکل

 1. اگر می‌خواهید راه را بشناسید ابراز پشیمانی کنید، گفتن پشیمانی کنید

این جاست کدام ممکن است صداقت واقعا به کار می آید. ممکن است باید منصفانه قدم تولید دیگری بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول دهید کدام ممکن است هر اتفاقی کدام ممکن است افتاده است تولید دیگری تکرار نخواهد شد. این قولی {است تا} تولید دیگری چنین کاری نکنید. مهم‌ترین م componentلفه منصفانه عذرخواهی خوشایند همین است این کدام ممکن است اطلاع دهید: “اجتناب کرده اند این اتفاق متاسفم. من می خواهم درس شخصی را تحقق یافته است ام. با این حال اگر این قول را بدهید، باید به هیچ وجه یک بار دیگر چنین اشتباهی نکنید. باید اظهار داشت مردها اجتناب کرده اند این تذکر بیش از حد هم خوش قول نیستند. آن ها قول می دهند کدام ممکن است چنین اشتباهی را یک بار دیگر مرتکب نمی‌شوند. با این حال ۱۰ دقیقه بعد یک بار دیگر شبیه به کار را انجام می دهند. ولی اگر چنین کنید، عذرخواهی های بعدی شهرت شخصی را اجتناب کرده اند بازو می‌دهد.

مطلب مرتبط: ۷ راهبرد روانشناختی {برای تقویت} روابط عاشقانه

 1. هدایت ترمیم اتصال در عذرخواهی

حالا ممکن است آگاه اید کدام ممکن است متاسفید، با این حال {برای درست} کردن آن چه کاری می خواهید انجام دهید؟. چگونه اجتناب کرده اند این جا به بعد رفتار خواهید کرد؟. این کدام ممکن است به همسرتان بفهمانید ۹ تنها متاسف هستید، اما علاوه بر این این سیستم‌ای برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر اشکال پیش آمده در اتصال درازمدت دارید. عذرخواهی ممکن است را فوق العاده ساده‌تر قبول می‌تدریجی. {در این} مرحله دقت کنید اگر حوادث انتقادی وجود داشته باشد، می‌توانید هدایت دهید کدام ممکن است خسارات را بپردازید هر دو آن را بازیابی کنید. هر دو اگر آسیب‌های احساسی موجود است، شاید بشود همراه خود منصفانه دسته گل رز هر دو منصفانه زمینه آب نبات به آشتی بروید. با این حال به خاطر داشته باشید هیچ عامل بیشتر اجتناب کرده اند لحن معذرت خواهی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف به عذرخواهی تاثیرگذار نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً نمادین به تذکر می‌رسد.

مطلب مرتبط: ۵ راهکار فوق العاده کارآمد کدام ممکن است اجتناب کرده اند شر احساسات عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس خلاص شویم

 1. در عذرخواهی تقاضا بخشش کنید

جذاب است بدانید در تحقیقات انجام یافته برای منصفانه عذرخواهی خوشایند، این مرحله شناخته شده به عنوان کم اهمیت ترین م componentلفه در عذرخواهی تجزیه و تحلیل شده است. اگر به پنج مرحله بالا مناسب حرکت کرده باشی این یکی بیش از حد هم به توجه نمی‌آید. با این حال باید اظهار داشت به سختی فرق دارد. به طور مثال اگر قول دادی برای شام پیتزا برای مقابله با بیاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش احتمالاً انجام دادی شاید بشود عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منصفانه تلفن به رستورانت آن را تعمیر کرد. با این حال این کدام ممکن است ممکن است به شریک زندگی شخصی خیانت کرده اید به این آسانی ها قابل رفع نیست. ممکن است باید به طور مناسب اجتناب کرده اند او ابراز پشیمانی کنید. عذرخواهی کنید، قول دهید تکرار نمی‌کنید. شاید این گونه بشود یک بار دیگر به اتصال در گذشته بازگشت با این حال ترمیم این اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا بخشش ممکن است به زمان بیشتری خواستن دارد.سریعترین رژیم لاغری