پیام تصویری پیشنهادی

درد عشق است ، مشتری اصلی هیچ وسیله ای برای از دست دادن وجود ندارد. هیچ چیز پیچیده ای نیست هیچ زمینی نیست جز این زندگی غم انگیز – تیرها. Curabitur mattis nec nisi non resultat. در حال حاضر این بیماری فقط شکلات روی کارتون است. برای جذب مشتری. تا زمان فراوانی اروس ، عشق … ادامه