رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن شکستن – GABRIELLE REECE

رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن شکستن - GABRIELLE REECE

به مجموعه کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG در نمایش امروز دکتر اندرو هوبرمن ، عصب شناس مبتکر استنفورد حضور دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس ، روزهای او بدون راهنمایی در اسکیت بورد صحبت می کنیم و بله – حتی این شلوارهای هوشمند سعی می کنند تعادل کار ، عشق و زندگی را مشخص … ادامه