۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند – نبأ خبر


بیکاری
بیکاری

تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در بهار امسال نشان می دهد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر از فارغ التحصیلان کشور بیکار هستند. به عبارت دیگر در بهار امسال ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش نبأخبر، تحلیل آمارهای مربوط به وضعیت نیروی کار در بهار سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است، نشان می دهد که در حال حاضر دو میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که ۳۹.۷ درصد از این تعداد بیکار هستند. در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی قرار دارند.
در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ بیکار در کشور داریم که از این تعداد ۳۹.۷ درصد در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی هستند.

تحلیل آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در بهار امسال نشان می دهد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ نفر از فارغ التحصیلان کشور بیکار هستند. به عبارت دیگر در بهار امسال ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده اند که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می دهد.

همچنین ۴۹۴ هزار و ۷۹ نفر از این جمعیت زن و ۴۵۷ هزار و ۶۳۱ نفر مرد هستند. بر حسب درصد، نرخ بیکاری مردان فارغ التحصیل ۹.۱ درصد و زنان فارغ التحصیل ۲۲.۳ درصد است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گروه پسر در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش ۰.۳ درصد و در گروه زنان ۰.۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵۴ نفر بیکار در کشور داریم که تحلیل سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از کل جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور در گروه بیکاران قرار دارند. فارغ التحصیلان آموزش عالی که این نسبت در بهار ۱۴۰۰ معادل ۳/۴۰ درصد بوده است.

البته نسبت «جمعیت شاغل فارغ التحصیل کل شاغلان» با رشد مواجه بوده است، به طوری که این نسبت از ۲۵.۳ درصد در بهار ۱۴۰۰، ۱.۳ درصد افزایش یافته و در بهار ۱۴۰۱ به ۲۶.۶ درصد رسیده است.

کد خبر: ۱۸۸۶۶۰