GOP به پیش نویس افشا شده نظر دادگاه واکنش نشان می دهد


سناتورهای جمهوری خواه نشت پیش نویس رای دادگاه عالی را که حکم برجسته حقوق سقط جنین رو علیه وید را کنار می گذارد، به شدت مورد انتقاد قرار دادند. سناتور لیزا مورکوفسکی، یکی از معدود جمهوری خواهان سنا طرفدار حمایت از دسترسی به سقط جنین، با نگرانی واکنش نشان داد. (۳ اردیبهشت)