آیا افراد مقادیر متفاوتی چربی را از همان مقدار کالری ذخیره می کنند؟ : تغذیه


من فکر می کنم وزن حداقل کمی ژنتیکی است. من می دانم که مردم می گویند مردم فقط کالری دریافتی خود را دست کم می گیرند ، اما من تعداد زیادی مثال دست اول دیده ام تا باور کنم که ژنتیک مهم نیست. سوال من این است که چگونه برخی از افراد کالری اضافی را می سوزانند و برخی دیگر چربی می سوزانند؟ اگر توده عضلانی بیشتر کالری بسوزاند ، متابولیسم افراد متفاوت است ، آیا فردی که متابولیسم سریع تری دارد کمی بیشتر گرمای بدن دارد یا در واقع انرژی به کجا می رود؟

دیدگاهتان را بنویسید